Vedtægter

ARN-jagt.png

 

               Vedtægter for Asperup, Roerslev, Nr. Aaby Jagtforening.

 

1.1 Foreningens navn er Asperup Roerslev Nørre Aaby Jagtforening.

1.2 Foreningen har hjemme i Middelfart Kommune.

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ,s formål.

4.1 Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person.

5.1 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ´s vedtægter §§ 36 - 41, Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ´s hovedbestyrelse.

5.2 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent, dog kan bestyrelsen egenhændigt forhøje kontingentet med den af hovedforbundet fastsatte forhøjelse.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraprdinære medlemmer og iøvrigt træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagordenen skal omfatte følgende punkter:

1. valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste orsinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppeleanter.

10. Eventuelt

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter af skriftlig begøring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

9.6 Ændringer af sisse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmer, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og sekretær.

10.6 Bestyrlsen afholder møder efter behov.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningen løbende dispotioner kan gives til kassereren.

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnsskabsår følger kalenderåret.

13.1 De 2 revisorere, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overenstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én måneds og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokal forening under DJ i foreningens område inden for femårsperioden overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening, i modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

16.1 Disse vedtægter, der er vedtages på en generalforsmaling den 24. september 2007 træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/