Nr. Aaby og Omegns Jagtforening

 

Den 28. marts 1935 afholdtes stiftende generalforsamling i Nr.Aaby og omegns jagtforening som en lokalforening under landsjagtsforeningen af 1923. Foreningen talte fra begyndelsen 20 medlemmer, hver især skulle betale et halvårligt kontigent på 2 kr. Ved generelforsamlingen valgtes den første bestyrelse.

Simon Peder Jørgensen, Byllerup (formand)

Peter Chr Jensen, Margaard

Ludvig Thode, vejmand

Kaj Hansen, Brangstrupgaard

Johannes Absalonsen, Margaard

Sigurd Nielsen, Gadstrup

Sigfred Nielsen, Gadstrup

Første bestyrelsesmøde afholdtes 22. april 1935 på N. Aaby Gæstgivergaard. Her vedtages at købe kastemaskine til flugtskydning samt finde en velegnet plads dertil. At finde en velegnet plads til flugtskydning skulle senere blive et centralt emne fra foreningen. I første omgang lagde Brangstrupgaard mark til. Et andet vigtigt emne for foreningen var at udarbejde en fælles aftale om hvordan vildtet skulle administreres. Således blev det ved generalforsamling 17. september vedtaget at honorere en afskudt skade med 50 øre samt lækatte og lignende med 1 kr. Endvidere blev det vedtaget at frede fasanhønen samt indføre bøde på 5 kr for at skyde en sådan,  beløbet skulle gå til indkøb af andet vildt. Agergerhønen måtte ikke skydes til under syv i flok. Slutteligt måtte skydes 1 hare pr. påbegyndt 20 tønde land. Fra begyndelsen blev der søgt midler ved jagtfonden til indkøb af vildt der kunne udsættes på medlemmernes arealer.

1938 blev året for det føste vildtspil. Vildtspillet blev afholdt den 12. december på Nr.Åby hotel. Der blev bortspillet 8 hare, 16 fasaner og 1 dyr. Arrangementet blev godt besøgt og gav et pænt overskud. 1938 blev også året for det første pølsegilde, dette fandt her og i årerne fremover sted i januar. De første år var gildet for foreningens medlemmer, fra 1940 indbød man endvidere lodsejere hvor der blev drevet jagt.

Kun et enkelt år har man måtte aflyse vildtspillet. Dette skete i 1944 hvor spillet grundet de "nuværende forhold " ikke kunne gennemføres. ( De "nuværende forhold" var en konsekvens af at det danske politi nægtede fortsat samarbejde med den tyske værnemagt. Poltiet blev herefter deporteret under, hvad tyskerne kaldte, Aktion Möwe 19 september 1944). Af samme årsag kunne foreningens formand S.P. Jørgensen på et bestyrelsesmøde 17. oktober 1944 informere om at landbrugsministeriet nu udstedte jagtkort og tilladelse til at købe geværer og patroner. Endvidere oplæstes en skrivelse fra landsjagtsforeningens formand C.C. Andensen om ulovlig jagt, med opfordring til selv at holde kontrol med overtrædelser.

Første generalforsamling efter 2. verdenskrig fandt sted 28. september 1945. Formanden bød velkommen og omtalte at man nu kunne mødes som frie igen. På mødet omtaltes hvorledes, de af foreningens medemmer; der har fået konfiskeret rifler og lignende og ikke fået dem tilbage, nu skulle rejse erstatningskrav. På bestyrelsesmøde 8. marts 1950 kunne det oplyses at de konfiskerede våben blev erstattet.

S.P. Jørgensen sad som formand for foreningen indtil 1967. Generelt omtales vildtbestanden som god gennem alle årerne fraset de sidste par år, trods fortsat udsætning af vildt. Vådt vejr samt det faktum at rævebestanden syntes at være lidt for god tilskrives skylden for dette. Ved sin afgang i 1967 overdrog den afgående formand en dirigentklokke han modtog som gave ved sit 25-års jubilæum. Bestyrelsen vedtog at låne den så længe jagtforeningen bestod i nuværende form. Ved generelforsamling 7. marts 1968 modtog S.P. Jørgensen æresbrev, han takkede for dette og overdrog samtidig dirigentklokken til Nr. Åby og Omegnsjagtforening til evig eje.

Som et af de første tiltag under den nye formand Finn Kongsgaard (1967-70) var indkøb af ny kastemaskine. Generelt var Finn Kongsgaards og efterfølgeren Erik Lindvig Jensens (1970-79) formandsperioder præget af de ændringer der foregik på flugtskydningområdet, både hvad angik regler for selve skydningen samt regler for skydning generelt. Foreningen blev meldt ind i Nordvestfyns flugtskydningsklub og man indgik samarbejde med andre foreninger omkring flugtskydningsbanen i Gamborg.

Allerede i 1970 var sammenlægning med anden jagtforening på tale og i 1979 var opløsning af foreningen sågar et emne. Hverken opløsning eller sammenslutning skete. Istedet overtog Preben Juhl Nielsen (1979-82) roret som formand i foreningen, og i 1980 blev nye vedtægter for forenigen udarbejdet. I 1980 indsendte foreningen sammen med Udby jagtforening en ansøgning om flugtskydningsbane i Nr. Åby kommune. I 1981 var en flugtskydningsbanen i Viby en realitet. Første træning fandt sted 9. maj 1981 kl.14.00.

Flugtskyningsbanen blev dog en kort fornøjelse. Den 16. juni 1982 blev banen lukket med øjeblikkelig virkning. Grunden til dette var en forudgående underskriftsindsamling blandt beboerne i Viby. Allerede inden dette, og altså ikke som en konsekvens af banens lukning, var  Preben Juhl Nielsen blevet anbefalet at trække sig som formand for foreningen. I spidsen for den nye bestyrelse stod Erik Mikkelsen (1982-87). De sidste år som selvstændig jagtforeningen var gennemgående præget af tovtrækkeri med kommunen ikke mindst grundet stigende modstand mod flugtskydning, og generelt holdes en lav profil i disse år. Foreningens 50 års jubilæum 28. marts 1985 omtales  i protokollen som en dejlig dag, dog med få fremmødte. En samtidig avisstrejke bevirkede endvidere at der ingen presseomtale var af arrangementet.

Sammenlægning med Asperup-Roerslev jagtforening diskuteres  flittigt i første halvdel af 80`erne. Ligeledes er flugtskydning og flugtskydningsbane et tilbagevendende emne. Nytænkning i forbindelse med aktivitet i foreningen er nødvendig, og gode ideer til forøget interesse for foreningen efterspørges. Konsekvensen bliver en sammenslutning med Asperup-Roerslev jagtforening. Denne bliver en realitet 28. september 1987. De sidste ord i protokollen er nedfældet af formand Erik Mikkelsen og bestyrelsesmedlem Carsten Andreasen

 

I dag den 28/9 1987

Overgår Nr. Åby og omegns Jagtforening i en helhed med Asperup-Rorslev Jagtforening. Jeg, den afgående formand, Erik Mikelsen siger jer tak for den tid der er gået godt i bestyrelsen. Jeg ønsker den nye forening alt godt i fremtiden

Formand, Erik Mikkelsen

 

28/9 1987

Jeg takker også for den tid jeg har været medlem af bestyrelsen i Nr. Åby jagtforening. Det har været en tid med en del problemer med miljø og kommunalt tovtrækkeri som vi desværre har været for små til at komme igennem. Derfor dette skridt til sammenlægning med Asperup-Roerslev Jagtforening

Held og lykke i fremtiden, Carsten Andreasen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/